Македонськый

Словенскиот свет има длабока и богата историја. Прасловенските племиња се појавиле на простори на Европа за речиси пред две илјади години. Прво, имаат заедничка територија, тие се развивале заедно, се населиле на бреговите на Днестар, Висла, Дњепар. Постојат три словенски заедница во таа етапа — Анти, Венеди и Склавини. Но, тогаш, под притисок на номадски Аварите, имало расцеп на Словенски племиња. Венетите се пресели кон запад, колонизација на падините на Алпите, на реката Одер и Дунав, Склавините се преселиле на југ кон Балканот. Антите се преселиле на север до Балтичко Море. Така се создале сите племиња, кои сега се нарекуваат западни, јужни и источни Словени.

Словените како резултат на преселбата живееле на огромна територија во Европа, од реката Елба на запад до реката Волга на исток, од Егејското Море на југ на север до Нева. Понатаму, поради развојот на Киевска Русија и на Руската држава, Словените се населиле низ Источна Европа и Сибир. И покрај сите противречности во политиката и судири, продолжувале да се одржат културната и јазичната компонента на Словените. Бездруго,со граничењето со другите народи, племиња доживеале огромен притисок на култура и јазик, вклучувајќи ги и турски, романски, финско-унгарски народи.

И покрај ова, Словените ги зачувале културниот идентитет и менталитет. Значи, ние лесно може да го разбереме човекот од истата група (источна, западна, јужна) и со малку труд можеме да воспоставиме контакт со човек од друга група на Словените. Ова ни дава за право да зборува за «братство» на словенските народи.

Многу од словенските народи исчезнале, некои не толку одамна. Како на пример, полобската култура отиде заедно со јазик до средината на 20 век. Сепак, повеќето од нив останале живи, и на нашите заеднички напори зависи од тоа каква ќе биде иднината на Словените во иднина.

Од современите словенски народи, само источната словенски група имаше релативна стабилност и самодоволност. Рускиот јазик доживеа неколку бранови на странски јазични интервенции, како монголска, германска, француска и англиска, на кои тој , општо земено е победник, во многу случаи збогатување и разновидност на својота лексика. Сега некои англиски зборови ги заменуваат старите руски зборови кои ги користиме секојдневно.Но словените можат да земат нешто од другите народи, а некогаш и да се вратат на своето старо.

Ситуацијата е поинаква во другите словенски групи. Не има постојана суверена држава, западните и источните Словени се подложени на постојано влијание на другите народи. Таква е интервенцијата на турскиот јазик во јужнословенските јазици и културата може да се спореди значајно со Татар-монголскиот јарем за Русија. По ослободувањето од турците, јужните Словени почнаа да користат зборови западот, а ние како што можете да видите имаме прилично голем број на позајмици од англиски, француски, исто така е и во бугарскиот и српскиот.

Западните Словени во текот на својата историја постојано се тероризирани од страна на влијанието на романските јазици. Така, под напад на Германците, Словените ги загубија своите земјиште по должината на реката Елба и Одра од каде што се и повлекле. Така, влијанието на латинските племиња придонесе за усвојување на латиницата во јазикот на земјите од западените Словени, наместо можната глаголица или кирилица. Како и да е, Словените иако пребродиле многубројни напади врз нивната култура, успеале да го одржат заедничкиот јазик до ден-денес.

Луѓето сакаа да се консолидираат пред многу векови, и обиди беа направени да се реализира. Ова може да се смета за создавање на Киевска Русија, големото војводство Литванија, проширување на Руската Империја на запад, создавајќи пријателски односи со земјите од Балканот, создавањето на Варшавскиот пакт, Југославија и Чехословачка.Но, имало еден проблем. Секогаш еден народ наместо братство мислел дека тој е подобар од другиот. И секогаш сојузите се распаѓаа поради тоа. Секогаш бил проблем некој дијалект, политички интересн, културна разлика. Секогаш некој народ ќе биде под другиот. А тие сакале да направат нов јазик за сите словенски народи.

Да продолжиме да се развие нов јазик од научна гледна точка, и се надеваме дека нашата работа ќе биде од корист, така што во иднина врз основа на тоа, конечно може да се обединат со нашите братски народи, заборавајќи на сите општи незадоволство и раздор. Впрочем, ние сме голем народ, и тоа навистина е нашата светлина замина во минатото а во иднината само мракот? Ние не веруваме во тоа, нели?